arXiv.wiki

Tag: hamiltonian-simulation

Suchetan Dontha, Shi Jie Samuel Tan, Stephen Smith, Sangheon Choi, Matthew Coudron
Daan Camps, Efekan Kökcü, Lindsay Bassman, Wibe A. de Jong, Alexander F. Kemper, Roel Van Beeumen
Yulong Dong, Xiang Meng, K. Birgitta Whaley, Lin Lin
Andrew M. Childs, Yuan Su, Minh C. Tran, Nathan Wiebe, Shuchen Zhu